Uprawnienia

Legitymacja szkolna upoważnia jej posiadacza do wielu zniżek głównie w komunikacji miejskiej PKP, ale również w wielu miejscach użyteczności publicznej i kulturalnej takich jak muzea, teatry, kina itp.

Komunikacja kolejowa – 37 % zniżki na przejazdy w klasie II – bilety jednorazowe

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Komunikacja kolejowa – 49 % zniżki na przejazdy w klasie II – bilety miesięczne

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej –publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Komunikacja kolejowa – 78 % zniżki na przejazdy w klasie II - bilety jednorazowe i miesięczne

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo–wychowawczej, placówki oświatowo–wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Komunikacja miejsca

W tej kwestii samorządy lokalne samodzielnie podejmują decyzję o rodzaju zniżek dla dzieci i młodzieży szkolnej.